തോട്ടുവ ശ്രി ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ സ്ഥിര ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠക്കായി കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്വമായ അർണ വൃക്ഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ എച്ചേർന്നതു വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

Mandala Mahotsavam 2017
November 11, 2017

തോട്ടുവ ശ്രി ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ സ്ഥിര ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠക്കായി കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്വമായ അർണ വൃക്ഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ എച്ചേർന്നതു വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

Leave a Reply

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!